Samverkansprojekt

Förutom kortare uppdrag såsom föreläsningar, workshops och kurser gör DemokratiAkademin flera längre projekt med sina samverkande i nätverket. Här är några exempel på vår verksamhet:

ryr2

Respect your rights i Farsta
Sedan 2007 har DemokratiAkademin jobbat med Farstas tre kommunala högstadieskolor för att samverka och utveckla skolans demokratiuppdrag och i synnerhet elevinflytandet.  2011-2012 skedde detta arbete i projektform med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, med Anna-Lena Lodenius som projektledare.

Arbetet bygger på nätverk bland elevernas och vuxenstödjarnas olika funktioner där vi gemensamt fortbildar och stöttar varandra i demokratiuppdraget. Samverkan mellan de tre skolorna gör att varje skolas elevråd, elevskyddsombud, kamratstödjare, vuxenstödjare och rektorer har stöd hos varandra och en kontinuitet i arbetet med demokrati. Vi har en gemensam årscykel där vi återkommande varje år arbetar med skolornas olika demokratiforum.

2012 gav vi ut boken ”Att bygga en demokrati i skolan” som bygger på arbetet med Farstas skolor. I den finner du såväl en beskrivning av arbetet samt konkreta metoder vi har använt oss av.

Respect your rights 2 i Kristinehamn
Utifrån erfarenheterna av arbetet med demokratisk skola i Farsta startade vi 2013 Respect your rights 2 tillsammans med Kristinehamns tre högstadieskolor. Projektet ”Respect your rights 2” var ett tvåårigt projekt som finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare var Sara Falkstad. DemokratiAkademin drev projektet i samarbete med elever, personal och skolledning på kommunens högstadieskolor och fritidsgårdar, kommunens demokratisamordnare, representanter från skolnämnd och kommunstyrelse, samt Kristinehamns ungdomsforum. Genom samverkan och gemensamma strukturer har vi gjort skolornas demokratiarbete hållbart. Under projektets gång har vi också arbetat fram vårt nya metodmaterial ”Handbok för klassråd.”

Projektet i Kristinehamn är nu avslutat. Läs gärna mer om resultaten här.

Vill er kommun eller skola också ha hjälp med skolans demokratiuppdrag och barns och ungas inflytande och delaktighet? Kontakta oss!

Om vi fick bestämma
logga smokMusik- och kulturskolan har allt att vinna på att ta tillvara den kraft som finns hos barn och ungdomar. Projektet vill förnya musik- och kulturskolornas verksamhet genom att ge barn och ungdomar en ökad delaktighet. För barnens skull – men i lika hög grad för att förbättra verksamheten. SMoK (Sveriges musik- och kulturskoleråd) och LSU (Sveriges ungdomsorganisationer) är projektägare, samarbetspartners är Demokratiakademin, Unga Berättar/Kulturskolan Stockholm och föreningen PASCAL- inTRYCK påTRYCK utTRYCK avTRYCK. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden. DemokratiAkademin utbildar personal i de medverkande kulturskolorna om barnkonventionen, barnrättsperspektiv i praktiken samt det demokratiska uppdraget.

 

Självbestämmande, inkludering och hälsa
Fritidsforum driver ettlogga treårigt projekt där DemokratiAkademin samverkar. Det 3-åriga utvecklingsprojektet kommer direkt att beröra närmare 500 ungdomar varav 120 – 240 med intellektuella begåvningsnedsättningar och de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utvecklingsarbetet knyts till 6 – 8 verksamheter i 6 – 8 kommuner som är geografiskt spridda i landet.

Vill din verksamhet samverka kring demokrati och mänskliga rättigheter? Kontakta oss!