För skolor

Utbildningar för personal och elever på grundskola och gymnasium

Att bygga demokrdemokratiaka-2ati i skolan
Föreläsning. Både skollag och läroplan säger att barn inte bara ska få kunskap om, utan också erfarenhet av, demokrati och mänskliga rättigheter. Hur ska skolan uppfylla dessa demokratimål? Hur ger man barn och unga det mod och de verktyg som behövs för att påverka sin skola, sin kommun och sin omvärld?

Genom vårt arbete har vi tagit fram en modell för samverkansstrukturer som används för att lyckas med demokratiuppdraget. Dessa erfarenheter beskrivs bl a i boken ”Att bygga en demokrati i skolan” av Anna-Lena Lodenius.

DemokratiAkademins insatser för elevinflytande

DemokratiAkademin har jobbat med att stötta skolor i sitt demokratiuppdrag sedan 2005. Vi har haft långa samarbeten med skolor som vi har arbetat tillsammans med under flera år. Genom dessa samarbeten har vårt material ”Att bygga en demokrati i skolan” och ”Handbok för klassråd” tagits fram.

Vårt arbetssätt bygger på att hela skolan gemensamt måste äga sin form för elevinflytande. Det innebär att vi jobbar med lärarna och eleverna tillsammans så att samarbetet mellan de olika funktionerna på skolan stärks och att det finns en samstämmighet om hur skolan jobbar med elevinflytande.

Fortbildning för lärargruppen

Introduktionspass i att använda Handbok för klassråd för lärargruppen.
Innehåll:

 • Genomgång av vad styrdokumenten säger om elevinflytande och demokratiska färdigheter.
 • Genomgång av vad skolverkets forskningssammanställning om elevinflytande visar för framgångsfaktorer i arbetet med elevinflytande.
 • Erfarenhetsutbyte mellan lärare i att hålla klassråd.
 • Genomgång av Handbok för klassråd, upplägget av materialet och olika sätt att lägga upp arbetet på.
 • Prova på övningar ur boken tillsammans.

Utbildningar och föreläsningar
Exempel på föreläsningar vi kan erbjuda lärargruppen:
Tid anpassas utefter önskemål.

 • Barnrättsperspektiv i praktiken
 • Demokratiskt ledarskap
 • Elevinflytande
 • Normkritik och likabehandling

Handledning för vuxenstödjare och rektorer
Vi erbjuder handledning för de lärare som har till uppgift att stötta elevrådet och för klassmentorerna. Vi handleder även rektorer i att få hållbara styrkedjor kopplat till demokratiuppdraget och skolans elevdemokratiarbete.

 

Fortbildning elevfunktioner


Utbildning för elevrådsstyrelse

 • Genomgång av vad styrdokumenten säger om elevinflytande.
 • Genomgång av skoldemokratins struktur och vad de olika funktionerna har för roller.
 • Workshop kring elevernas tankar för att förbättra den demokratiska processen i sina roller.
 • Metoder för bra möten och mötesfunktionärer
 • Workshop i påverkansarbete och att hitta sina viktiga frågor.

Utbildning för elevskyddsombud

 • Genomgång av vad styrdokumenten säger om arbetsmiljö och elevskyddsombud.
 • Genomgång av skoldemokratins struktur och vad de olika funktionerna har för roller.
 • Genomgång och workshop om fysisk och social och organisatorisk arbetsmiljö.
 • Workshop i påverkansarbete och att hitta sina viktiga frågor.


Gemensam elevkonferens
för alla elevfunktioner tillsammans med vuxenstödjare
Vi kan hålla i elevkonferenser 2 gånger per år som kan bidra till att elevfunktionerna får en regelbunden fortbildning och stöd i sitt arbete.
En elevkonferens kan innehålla:

 • Grundutbildning i elevinflytande.
 • Tema-föreläsningar utifrån vad eleverna efterfrågar extra kunskap kring.
 • Workshops för att utvärdera sitt arbetssätt och hitta nya metoder.
 • Workshops för erfarenhetsutbyten och att hitta nya idéer till sitt arbete.
 • Barnrättsperspektiv i praktiken
 • Demokratiskt ledarskap
 • Diskrimineringsgrunderna
 • Normkritik och likabehandling

Nätverksträffar för erfarenhetsutbyte


Är ni fler skolor inom samma område som vill samverka kring ert arbete med elevinflytande? Då kan vi samordna gemensamma nätverksträffar och utbildningar för skolornas respektive rektorer vuxenstödjare, elevrådsstyrelser och elevkonferenser.

Vi har tidigare arbetat med bl a Farsta Stadsdel, Kristinehamns kommun, Region Gävleborg och Höganäs kommun.