Fortsatt utvecklingsarbete för barn och unga i Kristinehamn

bygget

För att hitta bra och hållbara former för ungdomsinflytande i Kristinehamn har folkhälsoenheten i Kristinehamns kommun under våren samarbetat med DemokratiAkademin. När man reviderade kommunens barn- och ungdomsplan, ville man, utifrån ungdomars egna behov och önskemål, hitta olika metoder för att unga ska kunna påverka i frågor som är viktiga för dem. I arbetet har vi använt de kunskaper och nätverk som byggts upp under DemokratiAkademins projekt Respect your rights, som bedrevs i Kristinehamn 2013-2014, samt de befintliga arenor för ungas engagemang som finns idag, t ex skolor och fritidsgårdar.

Målet i den nya barn- och ungdomsplanen är att alla barn och ungdomar i Kristinehamn ska känna att de har inflytande. Ungdomsplanen utgår ifrån barnkonventionen med fokus man tar hänsyn till barn och ungdomars rättigheter i beslut som rör dem, och från regeringens ungdomspolitik med fokus på delaktighet och inflytande.

Under våren har unga i Kristinehamn varit involverade i arbetet genom en serie möten och workshops på kommunens fritidsgårdar och skolor. Ungdomarna har fått en inblick i vilka befintliga påverkansmöjligheter det finns i kommunen idag, fått identifiera vilka frågor som är viktiga för dem att vara med och påverka, och tillsammans funderat på hur de skulle vilja göra det.

DemokratiAkademin har utifrån det arbete som gjorts tagit fram en handbok för implementering av kommunens barn- och ungdomsplan, som nu är ute på remiss. Under hösten kommer en serie dialogmöten att genomföras på tema ”Ung i Kristinehamn” för att få ytterligare dialog kring hur barn- och ungdomsplanen ska bli verklighet och etablera de olika formerna för ungdomsinflytande. DemokratiAkademin kommer också att hålla i en utbildning för politiker i hur barnkonventionen kan tillämpas i praktiken.

En del praktiska idéer som kommit upp under vårens möten har vi tagit itu med genast. Till exempel har vi tillsammans med kommunen tagit fram en affisch med information om kommunens arbetsområden och kontaktuppgifter till beslutsfattare. Affischen kommer att finnas på kommunens fritidsgårdar och skolor till hösten.

Behöver din kommun hjälp med att göra verklighet av barns och ungas rättigheter? Kontakta oss!

Speak Your Mind

*