Rundabordssamtal: Vilka värderingar ska styra statsbidragen? 

Sedan ett par år tillbaka har regeringen initierat olika utredningar där demokrativillkoret i olika statsbidrag setts över. Dels har det rört bidrag till trossamfund, dels allmänna arvsfondens verksamhet. I våras tillsattes en ny utredning med syfte att förtydliga demokrativillkoret i övriga statsbidrag.

Bakgrund:
Idag delas totalt 13 miljarder kronor ut till civilsamhällesorganisationer med stöd av 80 statliga förordningar. Bidragen hanteras av ett 30-tal myndigheter. Det tycks råda en samstämmighet om att bidragen inte ska gå till dem som bedriver verksamhet som underminerar demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter. Samtidigt finns inga enhetliga definitioner av demokrativillkoren i förordningarna, i vissa fall saknas demokratikrav helt och de bidragsgivande myndigheterna – eller organisationerna – har bett om vägledning om hur långt deras granskning ska gå. Att få avslag på en ansökan och därmed klassas som icke-demokratisk, kan få förödande konsekvenser för en organisation. Men det är samtidigt inte alltid självklart att en nekad organisation får insyn i beslutet eller möjlighet att överklaga och få upprättelse nationellt. Hur ska demokrativillkoret se ut, hur ska besluten göras mera rättssäkra och vilka övriga hänsyn måste tas i en ny reglering så att inte utrymmet för civilsamhället krymper?

Den 10 oktober håller Föreningen Ordfront tillsammans med DemokratiAkademin och Mänskliga Rättighetsdagarna ett rundabordssamtal om varför ett demokratikrav behövs,
hur det bör vara utformat och hur processen blir mer rättssäker.

Medverkande: Daniel Lindvall, Huvudsekreterare i Demokrativillkorsutredningen
Samtalsledare: Anna Wigenmark, Ordfront

Tid
: Onsdagen den 10 oktober 10.00-12.00
Plats: Karlbergsvägen 66 A (Föreningen Ordfronts lokaler)

Daniel Lindvall är filosofie doktor i sociologi och kansliråd på Kulturdepartementet. Han har tidigare varit huvudsekreterare för 2014 års Demokratiutredning och för utredningen Översyn av statens stöd till trossamfund. Han har också arbetat genom Utrikesdepartementet och för EU i Bosnien och Hercegovina
Demokrativillkorsutredningen: Dir 2018:19, den hittar du här: www.sou.gov.se/demokrativillkorsutredningen/
Uppdraget ska redovisas den 20 juni 2019.

För frågor om samtalet, hör av dig till info(a)ordfront.se

Speak Your Mind

*